Regulamin

wraz z Polityką Prywatności, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym Gładki Styl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
 2. Sklep internetowy Gładki Styl (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej, dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: www.jakubzawistowski.pl/sklep
 3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Katarzyna Zawistowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą K-LUK Production, z siedzibą w Łopusznie (26-070), przy ul.Włoszczowska 21, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 9591782593Regon 366336512.
 4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
  1. adres: ul.Włoszczowska 21 Łopusznie (26-070)
  2. telefon: + 48  500 694 115 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00),
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@jakubzawistowski.pl
 5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
 6. Przedmiotem działalności sprzedającego jest: dystrybucja odzieży i akcesoriów sportowych.
 7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej: www.jakubzawistowski.pl/sklep, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
 8. Sklep umożliwia:
  1. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
  2. składanie zamówień (dalej: „Zamówienia”) przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
  3. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu, informacji branżowych.
  4. personalizację produktów w zależności od indywidualnych potrzeb w zakresie oferowanym przez sklep;
  5. możliwość oceny produktów lub usług dla użytkowników posiadających konto w serwisie www.facebook.com,
 9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu złożenia zamówienia.
 11. Samo Korzystanie ze sklepu nie wymaga ponoszenia przez użytkownika żadnych opłat.
 12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny sprzedającemu.
 • Zamówienia
 1. Zamówień w sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Zamówienia w sklepie można składać za pomocą formularza bez konieczności rejestracji w sklepie.
 3. Do złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru..
 4. Zamówienia muszą zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko (nazwa) użytkownika składającego zamówienie;
  2. adres dostawy (korespondencyjny);
  3. numer telefonu;
  4. adres e-mail;
  5. NIP (w przypadku przedsiębiorców);
  6. nazwę i ilość zamówionych produktów;
  7. wybrany sposób dostawy.
 5. Procedura składania zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez użytkownika przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
 6. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z pkt.2.1 – 2.9 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 7. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez użytkownika, które informuje użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 8. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.11. powyżej, sprzedający dostarczy kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 9. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby klient uiścił zapłatę za towary przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak towaru), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
 10. W przypadku braku dostępności produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów Sprzedający poinformuje klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 11. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 12. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, o którym mowa w pkt. 2.9. powyżej.
 • Ceny i płatności
 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w sklepie ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany kupującemu przed ostatecznym złożeniem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
  1. przelewem na numer rachunku bankowego:
  2. płatność online w systemie płatności błyskawicznych,
  3. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione produkty (niedostępna przy przesyłce listowej).
 3. Płatność za zamówiony produkt powinna być dokonana przez użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy, chyba że klient zdecyduje się na dokonanie płatności w sposób określony w pkt 3.2.3.
 • Dostawa
 1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania towaru na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
 2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. lub 3.2.2. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.
 3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3 regulaminu realizacja zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.
 4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Zamówione przez kupującego produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera), którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia, jak również za pośrednictwem przesyłek listowych i paczek.
 • Prawo odstąpienia
 1. Konsument nabywający produkt w sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.11. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
 2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.3. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru, Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827) w odniesieniu do umów:
  1. sprzedaży produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez sprzedającego drogą elektroniczną.
 • Polityka prywatności i Cookies
 1. Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator danych – administratorem danych jest Katarzyna Zawistowska prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą K-LUK Production, z siedzibą w Łopusznie (26-070), przy ul.Włoszczowska 21, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 9591782593Regon 366336512.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.
  3. Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora danych za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
  6. Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych. Zbiór danych osobowych: „Zbiór Danych [_]” został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Niniejsza polityka prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji, żądanych przez użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
 3. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności użytkowników.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu.
 7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. wykonania umowy sprzedaży (w tym kontaktu z Użytkownikiem)
  2. rozliczeń księgowych
  3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
 8. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.
 9. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych użytkowników.
 11. Użytkownicy mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
 12. W powyższych celach użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy Administratora danych wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
 13. Dane użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 14. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 15. Stosowane przez Administratora danych pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 16. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 17. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 18. Administrator danych wykorzystuje cookies administratora danych w następujących celach:
  1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika,
  4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. zapamiętywanie zawartości koszyka użytkownika,
  6. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
   3. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
  1. konfiguracji serwisu, czyli:
  2. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:
 19. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w WaRKzawie]
  3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w WaRKzawie]
  4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
  1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Waszawie]
  1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  2. www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
  3. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  4. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  6. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  7. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 20. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 21. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 22. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Dodatkowe zastrzeżenia prawne
 1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 • Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną
 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem pkt. 8.15. poniżej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
  1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej sklep jest responsywna to: 1024×768;
  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
  4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje równocześnie ze złożeniem Zamówienia bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
 5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
  6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
  7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
  8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 1. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
  2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
  1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;
  2. reklamacja powinna zawierać:
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 6. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 7. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż:
  1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
  2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 10. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 8.1.-8.14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
 • Newsletter
 1. Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3. Regulaminu.
 • Reklamacje
 1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej  w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.
 3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
 4. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr  oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.
 9. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
 10. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego towaru przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.
 • Postanowienia końcowe
 1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym, a klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować

Copyright ©2021 jakubzawistowski.pl | Polityka prywatności | Regulamin | Projekt i realizacja Media Majk